КАМ’ЯНІ ВИРОБИ ЕНЕОЛІТУ ТА  ДОБИ БРОНЗИ У  ФОНДАХ  ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО  ІСТОРИЧНОГО  МУЗЕЮ

 Повна й об’єктивна реконструкція життя давнього населення вимагає наявності та дослідженні всіх матеріальних предметів, що воно після себе залишило. Таку цілісну картину нашої праісторії ми вже не зможемо побачити, зважаючи на масову втрату історичних цінностей, особливо у теперішні часи. Проте комплексне вивчення вже наявних артефактів, що зберігаються у музеях, наблизить до цієї мети.

Дана стаття присвячена категорії виробів племен енеоліту-бронзового віку, виготовлених з каменю (включаючи крем’яні вироби) й, в основному, пов’язаних з озброєнням: сокири, долота, булава, наконечники списів, стріл і дротиків. У фондах Володимир-Волинського історичного музею зберігаються 83 таких предмети. Чимало з цих експонатів -випадкові знахідки на території Володимир-Волинського району, проте більшість їх має точне місце виявлення. Серед таких виробів з фондів музею – 29 кам’яних бойових сокир з просвердленим отвором – знахідок масових, важливих культуровизначальних цього періоду. Типологічні схеми для подібних виробів розроблялися В. Городцовим, А. Брюсовим, М. Зиміною, Д. Крайновим, С. Санжаровим, М. Чернявскі, Я. Рієром, В. Клочком, Я. Махніком, А. Броніцьким, С. Кадровим та ін. Широко відомою є схема А. Брюсова і М. Зіміної, за якою вироби відносяться до 9 типів: 1- трикутні  2-клиноподібні; 3- обушкові; 4 -човноподібні; 5 - ромбічні;6. молотоподібні;7.-булавоподібні; 8 -хрестоподібні; 9 -маточкоподібні [Брюсов, Зимина, 1966].

На цій основі побудована також типологізація за М. Чернявскі, за якою існує кілька груп кам’яних сокир: клиноподібні (серед яких виділяються вироби з округленими обушками та сплощеними); сокири зі звуженими обушками, з обушками, виділеними невеликим звуженням, вироби човноподібної форми, ромбічної (з яких виділено сокири дволезові, однолезові, молоткоподібні); авторами підкреслюється існування перехідних типів сокир [Чарняўскі, Лакіза, 1995]. Відомі й ґрунтовні класифікації польських дослідників [Machnik, 1987; Bronicki, 1991].Для території південного сходу України С. Санжаров виділяє шість основних типів сокир: 1) клиноподібний; 2) молотоподібний, 3) усічено-ромбічний; 4) видовжено-ромбічний; 5) обушково-рубано-робмічний; 6) обушковий [Санжаров, 1992, с. 161]. Варто підкреслити, що, на його думку, такі предмети використовувалися не лише як зброя, але і як знаряддя праці. Основним матеріалом, з якого вони виготовлялися, були такі породи, як базальт, граніт, сланець, діабаз, діорит і дрібнозернисті породи (наприклад пісковик). Для території Білорусі (зокрема Могилівської обл.) типологію кам’яних сокир доби бронзи розробляв Я. Рієр. Опрацьовані ним вироби поділені на такі типи: 1) клиноподібні; 2) молотоподібні; 3) обушкові, усічено конічні; 4) стулчасті; 5) середньо обушкові; 6) овальні; 7) ромбічні; 8) обушкові довго лопатеві; 9) обушкові коротколопатéві [Риер, 1975, 144].На основі цих класифікацій і згруповані артефакти із Володимир-Волинського історичного музею, хоча, варто зазначити, що запропоновані цими дослідниками типологічні поділи не можуть охопити та точно класифікувати всі відомі вироби з Волині внаслідок їх своєрідності й різноманітності.

Причиною ж цього є етнічна строкатість давнього населення цього регіону, виключна важливість цієї контактної зони. Носії численних культур, які мешкали на цій території (лійчастого посуду, пізньотрипільської, проторанньомежановицької, межановицької, стжижовської, східнотшинецької та ін.), залишили після себе різні типи кам’яних сокир.Найчисленнішу групу всіх відомих сокир з просвердленим отвором становлять клиноподібні сокири [Михальчишин..., 2005, с. 365]. Своє широке розповсюдження на нашій території вироби отримали з кінця ІІІ тис. до н.е. і побутували протягом всієї бронзової епохи. Основна їх кількість походить із поховань культур шнурової кераміки [Свєшніков, 1974]. До цієї категорії із фондів Володимир-Волинського музею можна віднести 6 виробів. 5 з них мають заокруглений обушок, одна сокира, яка відрізняється від всіх артефактів великими розмірами (більше ніж в 2 рази), має гостріший верх обушка. Крім того, два екземпляри мають недосвердлений отвір, що вказує на місцевий характер їх виробництва, на виготовленні виробів в дорозі

Варто зазначити, що багато виробів мають перехідні форми, ознаки кількох типів. Зокрема, чотири вироби можна віднести до клиноподібних сокир, хоча у своїй верхній частині вони рівно звужуються, чим нагадують усічено-ромбічний тип, а 1 клиноподібний екземпляр може бути також підтрикутним, але має трохи заокруглений і скошений обушок. Тип ромбічних сокир є набагато менш поширеним на території Східної Європи, порівняно з клиноподібними [Брюсов, Зимина, 1966]. Проте саме на території Західної Волині і Північного Прикарпаття спостерігається їх скупчення. Це підтверджують артефакти з Володимир-Волинського історичного музею. До типу усічено-ромбічних відносяться 4 сокири . Одна виготовлена з опоки, що вказує на використання для її виготовлення кам’яної сировини можливо з Прикарпаття. Ще 3 вироби за формою є ромбічним. При цьому одна сокира загострена з обох боків (дволезова).

Однією з найраніших форм кам’яних сокир вважаються трикутні. В основному вони були поширені на території басейну правих приток Середнього Дніпра і Прип’яті і у верхів’ях приток Дністра. Три сокири з фондів музею відносяться до цього типу. Дві з них виготовлені на уламках колишніх виробів, оскільки на обушку мають вгин від попереднього отвору. При тому, одна сокира не просвердлена, а має лише намічений отвір. Такі вироби, виготовлені на уламках сокир, співіснували в бронзовому віці разом із сокирами інших типів.Шість артефактів мають більш або менш виражену дещо звужену обушкову частину, відокремлену від лезвійної, тому належать до обушкового типу. Знахідки цього типу у верхів’ях правих приток Прип’яті зустрічаються рідко, проте даний випадок цього не підтверджує. Один виріб має скошений до низу обушок, що робить його дугоподібним в профілі. Одна сокира має звужений верх і нагадує усічено-ромбічний тип. Дві знахідки мають грибоподібний обушок, крім того, одна з них має повздовжнє реберце від кінця леза до отвору. Подібні ознаки, а також старанність їх виготовлення, дозволяє віднести досліджувані вироби до парадних, що могли бути символами влади племінної верхівки.Ще один артефакт за типом є молотоподібним (бочкоподібним). Він овальної форми, сплощений зверху та знизу. Уражуюча здатність цих бойових сокир нижча, ніж у клиноподібних, проте вони більш прості у виготовленні і були міцнішими .З Володимир-Волинського району походить суцільно шліфована кам’яна сокира трапецієподібної форми, лінзоподібна в повздовжньому перерізі. З села Маркостав ( Володимир-Волинського району) – кам’яне долото, сильно зашліфоване, прямокутної форми з заокругленими кутами.

Такі вироби можуть бути віднесені до енеоліту.У фондах музею зберігається одна кам’яна булава – ще один тип озброєння населення енеоліту – бронзового віку. Навершя овальної форми, трохи сплюснуте зі сторін; має невеликий отвір. Знахідок цього типу на Західній Волині відомо всього близько десяти. Використовувалися булави не стільки як зброя, а як знаки влади [Клочко, 2006]. У Володимир-Волинському історичному музеї зберігається 20 крем’яних сокир енеоліту – доби бронзи. Виділяється кілька груп цих артефактів. До першої можна віднести 3 вироби — чотирибічні сокири (прямокутні, трапецієподібні), в профілі — підтрикутні. Дві сокири вирізняються зашліфованістю фасу і анфасу, причому профільні сторони залишаються не шліфованими . Один виріб взагалі не шліфований . Такі знахідки відносяться до пізньотрипільської культури або культури лійчастого посуду. Одна сокира є прямокутною, із заокругленими кутами, лінзоподібна в профілі. Всі сторони виробу є суцільно шліфованими. Виготовлений він із світло-сірого кременю, що має немісцеве походження. Один виріб, який за призначенням можна віднести до доліт, є прямокутним видовженим та має суцільно і сильно шліфовані сторони. Такі знахідки є культуро-визначальними культури кулястих амфор [Малєєв, Прищепа, 1998]. До пізнішого періоду — бронзового віку — належать останні вироби. Зокрема, 9 сокир є однотипними: мають підтрикутну форму (обушкова частина і деколи обушкові заокруглені), лінзоподібну – в профілі та різняться між собою розмірами . Такі знахідки можна віднести до межановицької (городоцько-здовбицької) культури. Ще 7 екземплярів належать до трохи пізнішого періоду, можливо стжижовської культури. Ці артефакти — масивніші, мають дугоподібну, овальну, трапецієподібну форму та лінзоподібну в профілі .

Вироби бронзового віку характеризуються малою шліфовкою (в основному вона спостерігається тільки на лезовій частині).У Володимир-Волинському історичному музеї зберігаються десять крем’яних наконечників списів. Серед них, вісім мають виділений черенок, три екземпляри – рівний, один – звужений, решта – розширений (2 з них виділений підокруглий вкінці). Від одного виробу збереглась тільки верхня листоподібна частина. Такі вироби належать до культури шнурової кераміки. Один наконечник має листоподібну форму без виділеного черенка і може відноситись до східнотшинецької культури. Крім того, в музеї зберігається один наконечник дротика. Він має підромбічну форму і тонкий виділений черенок .У фондах наявні 19 крем’яних наконечників стріл бронзового віку. 5 екземплярів модна віднести до трикутних з увігнутою основою, 2 – з вигнутою , 2 – з рівною основою. Сім наконечників мають серцеподібну форму. Ще три вироби мають під ромбічну форму. Аналогії виробам відомі серед знахідок культур шнурової кераміки [Свєшніков, 1974] та в східнотшинецькій культурі [Березанська…, 2004; Ткач, 2009].Таким чином, предмети озброєння з фондів Володимир-Волинського історичного музею представляють типові крем’яні та кам’яні вироби, характерні для культур енеоліту – доби бронзи на території Західної Волині: крем’яні сокири культур лійчастого посуду, пізньотрипільської, кулястих амфор, межановицької (городоцько-здовбицької), стжижовської; наконечники списів, дротиків, стріл культур шнурової кераміки та східнотшинецької; суцільно шліфовані кам’яні сокири енеоліту, кам’яні бойові сокири з просвердленим отвором бронзового віку, булава.

В основному сировиною для крем’яних артефактів були виходи західноволинського кременю, в одичному випадку – родовища сусідніх територій. Звертає увагу те, що багато знахідок є парадними і могли бути символами влади у місцевого давнього населення. Це підкреслює важливість території Володимир-Волинського району як теритрії, на якій проживали розвинуті племена, що  переживали активні суспільні процеси.

Каталог кам’яних виробів енеоліту -доби бронзи з фондів Володимир-Волинського історичного музею


  Назва знахідки

Матеріл

 Колір

 Форма: анфас-профіль

  Шліфовка

 Розміри, см

 Місце -виявлення

 Інв. №

1

Сокира (заготовка)

Камінь

Світло-сірий, інколи з коричневим відтінком

Клиноподібна, отвір недосвердлений

Шліфована неповністю

17,4х6,2-4,0х7,0 д.о.3,2

село Стенжеричі

А-154

2

Сокира

Камінь

Чорний

Клиноподібна

Шліфована

18,0 х7,5х7,6 д.о.3,0

Володимир-Волинський р-н

А-481

3

Сокира

Камінь

Чорний

Клиноподібна (підтрикутна)

Шліфована

17,6х 7,8х9,2 д.о.3,2

с. Лудин

А-220

4

Сокира

Камінь

Світло-сірий

Клиноподібна

Шліфована

11,8х4,5х3,6

д.о.2,4

с. Бубнів

А-190

5

Сокира

Камінь

Чорний (вивітрена)

Клиноподібна (усічено-ромбічна)

Шліфована

12,0 х3,0-6,2х4,2 д.о.3,3

Володимир-Волинський р-н

А-122

6

Сокира

Камінь

Темно-сірий

Усічено-ромбічна (молотоподібна)

Шліфована

10,0 х2,6-6,0 х4,4-5,8 

д.о.3,2

с. Лудин

А-222

7

Сокира

Камінь

Темно-сірий

Клиноподібна

Шліфована

11,2х3,2-6,1х4,1 д.о.3,0

Володимир-Волинський р-н

А-117

8

Сокира

Камінь

Чорний

Клиноподібна (усічено-ромбічна)

Шліфована

11,0х2,4-5,4х 3,0-3,9

 д.о.2,8

с. Лудин

А-223

9

Сокира

Камінь

Світло-коричневий з сірими вкрапленнями

Клиноподібна

Шліфована

10,6х4,0-6,4х6,2 д.о.2,4

с. Бубнів

А-183

10

Сокира

Камінь

Чорний з світл. плям.

Клиноподібна (усічено-ромбічна)

Шліфована

12,5х2,6-6,4х 4,0-5,0

 д.о.3,0

с. Островок

А-158

11

Сокира

Камінь

Темно-сірий

Ромбічна

Шліфована

16,0х5,0х3,8 д.о.2,4

с. Буян

А-18

12

Сокира

Камінь

Сірий з світлими вкрапл.

Ромбічна

Шліфована

13,0х1,6-5,0х4,0 д.о.2,2

с. Лудин

А-219

13

Сокира

Камінь

Темно-коричневий з плямами

Ромбічна

Шліфована

10,2х1,0-4,2х2,8 д.о.1,6

Ковельський р-н

А-108

14

Сокира

Камінь

Коричневий

Усічено-ромбічна

Шліфована

9,8х1,4-3,0х2,6 д.о.1,8

с. Лудин

А-29

15

Сокира

Камінь (опока)

Світло-коричневий

Усічено-ромбічна

Шліфована

9,6х2,0-3,1х3,8 д.о.2,4

Володимир-Волинський р-н

А-241

16

Сокира

Камінь

Світло-сірий

Клиноподібна (усічено-ромбічна)

Шліфована

15,0х4,5-7,4х5,5-4,0

д.о.2,4

с. Лудин

А-26

17

Сокира

Камінь

Темно-сірий

Усічено-ромбічна

Шліфована

13,6 х3,2-6,8х 4,2-5,8  д.о.3,0

передав Кучинко М.

А-88

18

Сокира

Камінь

Сірий

Обушкова грибоподібна, з повздовжнім ребром від отвору до леза, корус дугою

Шліфована

13,8х3,8-6,4х3,6 д.о.3,2

Володимир-Волинський р-н

А-119

19

Сокира

Камінь

Темно-коричневий з світло-жовтою кіркою

Середньо-обушкова (в профілі – зігнута)

Шліфована

12,4х2,4-4,8х2,8-4,0

 д.о.1,8

с. Маркостав

А-99

20

Сокира

Камінь

Чорний

Довгообушкова

Шліфована

15,9х3,4-6,2х3,8-5,0   д.о.1,6

с. Лудин

А-27

21

Сокира

Камінь

Сірий зі світл. рисками

Обушкова грибоподібна

Шліфована

18,8х4,4-8,0х4,5-6,0    д.о.3,6

В.-

Волинський р-н

А-486

22

Сокира

Камінь

Чорний

Довгообушкова

Шліфована

12,8х4,0-6,2х4,0-5,2    д.о.3,0

с. Островок

А-157

23

Сокира

Камінь

Чорний, рідко - з світло-сірим вкрапленням

Довгообушкова (усічено-ромбічна)

Шліфована

12,4х3,0-6,6х3,2-4,8   д.о.2,9

здав В.Заклекта

А-477

24

Сокира

Камінь

Сірий

Трикутна, половина обушка відсутня

Шліфована

16,6х6,7х5,6-7,2 д.о.3,8

В-Волинський р-н

А-278

25

Сокира

Камінь

Темно-коричневий

Підтрикутна (з виямкою від попер. отвору)

Шліфована

12,6х6,1х5,0-4,2 д.о.2,8

Володимир-Волинський р-н

А-485

26

Сокира

Камінь

Світло-коричневий з сірими вкрапленнями

Трикутна, вгнута основа від попереднього отвору, новий – намічений

Шліфована

12,4х4,7х4,1

с. Бубнів

А-191

27

Сокира

Камінь

Світло-коричневий з сірими плямами

Клиноподібна, отвір недосвердлений

Шліфована

26,5х10,0х8,4 д.о.4,2

Володимир-Волинський р-н

А-446

28

Сокира

Камінь

Сірий (вивітрена)

Молотоподібна

Шліфована

12,0х4,3-7,0-5,0х6,0   д.о.3,2

с. Стенжаричі

А-153

29

Булава

Камінь

Сірий з світло-сірою точковою кіркою

Овальна / підпрямокутна

Шліфована

8,6х6,0х5,7

д.о.1,8

с. Бубнів

А-200

30

Сокира

(уламок)

Камінь

Сірий (вивітрена)

Клиноподібна частина зламаної в р-ні отвору сокири

Шліфована

8,0х4,2

Ковельський р-н

А-479

31

Сокира

Камінь

Темно-сірий

Трапецієподібна / лінзоподібна

Шліфована

13,0х2,4х3,4

Володимир-Волинський р-н

А-261

32

Долото

Камінь

Сірий

Прямокутна (заокруглені кути) / підтрикутна

Шліфована

 

с. Маркостав уроч. Польське поле

А-169

33

Сокира

Кремінь

Світло-сірий

Підпрямокутна / лінзоподібна

Шліфована суцільно, до блиску

7,9х4,4

с. Льотниче

А-286

34

Сокира

Кремінь

Чорний, лезо з світло-голубим нальотом

Трапецієподібна / підтрикутна

Шліфована добре фас і профіль

8,4х2,4-3,7х1,8

с. Лудин

А-408

35

Сокира

Кремінь

Чорний

Прямокутна / підтрикутна

Шліфована добре фас, профіль (-)

13,6х3,0-3,9х2,6

с. Нехворощі

А-747/2

36

Долото

Кремінь

Темно-коричневий з дрібними смугами / світло-сірий

Прямокутна / підтрикутна

Шліфована суцільно

10,3х2,5х1,2

с. Лудин

А-30

37

Сокира

Кремінь

Чорний (2 сірі смуги)

Трапецієподібна видовжена / підтрикутна

Не шліфована

20,9х3,0-5,1х3,5

Володимир-Волинський р-н

А-244/1

38

Сокира

Кремінь

Темно-сірий, з одної сторони – білий нальот

Трапецієподібна, зоакруглений обушок

Нешліфована

17,3х4,0-6,9

с. Хобултова

А-15

39

Сокира

Кремінь

Чорний / темно-коричневий

Підтрикутна

Частк. шліфована

16,2х2,6-6,5

с. Бубнів

А-197

40

Сокира

Кремінь

Темно-сірий

Підтрикутна

Нешліфована

16,4х2,3-6,0

с. Островок

А-156

41

Сокира

Кремінь

Чорний

Трапецієподібна

Лезо шліф.

10,4х2,1-5,1

с. Лудин

А-214

42

Сокира

Кремінь

Темно-сірий / світло-сірий

Трикутна

Шліфована робоча частина

10,1х1,8-5,5

с. Лудин

А-209

43

Сокира

Кремінь

Чорний / сірий

Трикутна

Не шліфована

11,9х2,6-6,0

с. Заріччя

А-101

44

Сокира

Кремінь

Чорний / сірий

Підтрикутна

Неліфована

13,3х2,0-4,7

с. Островок

А-155

45

Сокира

Кремінь

Темно-сірий

Підтрикутна

Шліфована робоча частина

8,6х5,0

Володимир-Волинський р-н

А-291

46

Сокира

Кремінь

Темно-сірий

Підтрикутна

Шліфована

11,0х2,0-5,1

с. Лудин

А-210

47

Сокира

Кремінь

Темно-сірий / сірий

Трапецієподібна з заокругленим лезом, масивна

Шліфоване лезо

22,2х5,8-9,0

с. Березовичі

А-3

48

Сокира

Кремінь

Чорний / сірий, з смугами

Підовальна, масивна

Шліфована

16,9х3,0-8,0

с. Маркостав

А-97

49

Сокира

Кремінь

Чорний / сірий

Підовальна

Шліфована робоча частина

14,4х3,7-6,0

с. Маркостав

А-98

50

Сокира

Кремінь

Чорний

Трапецієподібна \ лінзоподібна, лезо пошкоджене

Частк.шліфована

12,8х3,8-7,0

Володимир-Волинський р-н

А-262

51

Сокира

Кремінь

Чорний / сірий

Підтрикутна, лезо пошкоджене

Шліфоване лезо

13,6х2,2-7,4

с. Туричанське

А-151

52

Сокира

Кремінь

Чорний / сірий

Трапецієподібна, заокруглений обушок і лезо (пошкоджене)

Нешліфована

19,8х4,4-9,6

с. Хобултова

А-15

53

Сокира

Кремінь

Темно-сірий / чорний

Підовальна / лінзоподібна

Лезо шліфоване

11,9х6,6

с. Лудин

А-212

54

Наконечник

списа

Кремінь

Чорний

Листоподібний (?), нижня частина втрачена

Нешліфована

20,0х8,9

Ковельський р-н

А-487

55

Наконечник

списа

Кремінь

Темно-сірий / сірий з голубим нальотом

Листоподібний з довгим звуженим черенком, верхня частина втрачена

Нешліфована

17,4х3,2-6,2

с. Амбуків

А-20

56

Наконечник

списа

Кремінь

Сірий з темно-сірими смугами

Листоподібна з виділеним розширеним до кінця черенком, ушкоджений

Нешліфована

19,6х4,0-7,0

с. Березовичі

А-416

57

Наконечник

списа

Кремінь

Сірий, частково з темними і світлими смугами

Листоподібна з виділеним широким довгим черенком

Нешліфована

15,8х4,8

с. Островок

А-159

58

Наконечник

списа

Кремінь

Біла кірка (повністю), чорний

Листоподібна з довгим черенком

Нешліфована

21,0х3,2-6,0

с. Льотниче

А-288

59

Наконечник

списа

Кремінь

Чорний

Листоподібна (невиділений черешок)

Нешліфована

15,0х4,2

 село

Березовичі

А-5

60

Наконечник

списа

Кремінь

Темно-сірий

Листоподібна з виділеним розширеним вкінці черенком

Нешліфована

13,2х1,8-3,7

с. Амбуків

А-19

61

Наконечник

списа

Кремінь

Чорний / сірий

Підтрикутна із щироким накінці розширеним черенком

Нешліфована

11,9х2,2-4,0

с. Бубнів

А-198

62

Наконечник

списа

Кремінь

Сірий / світло-сірий

Листоподібна з виділеним довгим черенком

Нешліфована

13,2х2,7-4,9

с. Туричанське

А-152

63

Наконечник

списа

Кремінь

Чорний

Підтрикутна з довгим широким черенком

Нешліфована

12,6х1,5-5,4

Володимир-Волинський р-н

См-76

64

Наконечник

дротика

Кремінь

Темно-сірий

Ромбічна з тонким черенком

Нешліфована

10,0х1,2-4,0

с. Лудин

А-229

65

Наконечник стріли

Кремінь

Сірий

Трикутний з вгнутою основою і пазами по боках

Нешліфована

3,0х2,0

Володимир-Волинський р-н

 

66

Наконечник стріли

Кремінь

Чорний

Трикутний з трохи вгнутою основою, пошкоджений

Нешліфована

3,3х1,8

Володимир-Волинський р-н

 

67

Наконечник стріли

Кремінь

Чорний

Трикутний з трохи вгнутою основою

Нешліфована

2,7х1,6

Володимир-Волинський р-н

 

68

Наконечник стріли

Кремінь

Темно-сірий

Трикутний з дуже вгнутою основою

Нешліфована

2,0х1,7

Володимир-Волинський р-н

 

69

Наконечник стріли

Кремінь

Темно-сірий

Трикутний з вгнутою основою

Нешліфована

1,5х1,2

Володимир-Волинський р-н

 

70

Наконечник стріли

Кремінь

Темно-сірий

Трикутний з дуже вгнутою основою

Нешліфована

2,0х1,5

Володимир-Волинський р-н

 

71

Наконечник стріли

Кремінь

Сірий

Серцеподібний, верхня частина втрачена

Нешліфована

2,5х1,5

Володимир-Волинський р-н

 

72

Наконечник стріли

Кремінь

Темно-сірий

Серцеподібний

Нешліфована

1,5х1,8

Володимир-Волинський р-н

 

73

Наконечник стріли

Кремінь

Чорний

Серцеподібний

Нешліфована

2,2х1,0

Володимир-Волинський р-н

 

74

Наконечник стріли

Кремінь

Чорний

Серцеподібний

Нешліфована

3,2х1,5

Володимир-Волинський р-н

 

75

Наконечник стріли

Кремінь

Сірий

Серцеподібний

Нешліфована

2,5х1,0

Володимир-Волинський р-н

 

76

Наконечник стріли

Кремінь

Світло-сірий

Серцеподібний

Нешліфована

2,8х1,5

Володимир-Волинський р-н

 

77

Наконечник стріли

Кремінь

Чорний

Трикутний з вигнутою основою

Нешліфована

3,0х2,1

Володимир-Волинський р-н

 

78

Наконечник стріли

Кремінь

Темно-сірий

Трикутний з трохи вигнутою основою

Нешліфована

2,7х1,5

Володимир-Волинський р-н

 

79

Наконечник стріли

Кремінь

Темно-сірий

Трикутний з рівною основою

Нешліфована

2,6х2,0

Володимир-Волинський р-н

 

80

Нак-чик стріли

Кремінь

Чорний

Трикутний з рівною основою

Нешліфована

3,0х1,7

Володимир-Волинський р-н

 

81

Нак-чник стріли

Кремінь

Чорний

Ромбічний (нижня частина втрачена)

Нешліфована

3,1х1,5

Володимир-Волинський р-н

 

82

Нак-чник стріли

Кремінь

Чорний

Підромбічний з ледь виділеним маленьким черенком

Нешліфована

3,0х1,7

Володимир-Волинський р-н

 

83

Нак-чник стріли

Кремінь

Чорний

Ромбічний

Нешліфована

3,3х1,5

Володимир-Волинський р-н

 

 

Література :

1.Березанська С. С., Гошко Т. Ю., Самолюк В. О. Колективне поховання тшинецької культури на р. Горинь // Археологія. –  2004. – №1. – С. 111-124.

2.Брюсов А. Я., Зимина М. П. Каменные сверленные боевые топоры на территории европейской части СССР // САИ. – Вып. 4-4. – № 6. –  М., 1966.

3.Клочко В. І. Озброєння та військова справа давнього населення України.– К., 2006.– 336 с.

4.Малєєв Ю., Прищепа Б.  Нове поховання культури кулястих амфор на Рівненщині // Волино-Подільські археологічні студії.– Л., 1998.– С. 123–128.

5.Михальчишин І., Охріменко Г., Маркус І. Бойові кам’яні сокири Північного Прикарпаття і Волині // Археологічна спадщина Яна Фітцке.– Луцьк: Волин. обл. друк., 2005.– С. 364-385.

6.Риер Я. Каменные топоры эпохи бронзы из могилевского Поднепровья // Сов. археология.– 1975.– №3.– С.141-148.

7.Санжаров С. Каменные сверленые топоры-молотки Донбасса // Рос. археология.– 1992.– №3.– С. 160-176.

8.Свєшніков І. К. Історія населення Передкарпаття, Поділля і Волині в кінці ІІІ – на початку ІІ тисячоліття до нашої ери.– К.: Наук. думка, 1974.– 208 с.

9.Ткач В. Крем’яні вістря тшинецько-комарівської культури з Дубенщини // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки воєнної історії Волині. – Вип. 30. – Луцьк, 2009. – С. 11-14.

10.Чарняўскі М. М., Лакіза В. Л. Знаходкі каменных свыдраваных сякер на Панямонны // Гістарычна-археалагічны зборнік.– Мн., 1995.– № 7.– С.46-59.

11.Bronicki A. Późnoneolityczne i wczesnobrązowe toporki kamienne z obszaru województwa Chełmskiego // Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej. — Lubelskie materiały archeologiczne. – T. VI. – Lublin, 1991. – S. 297-340.

12.Machnik J. Kultury z przełomu neolitu i epoki brązu w strefie Karpackiej // Prace Komisji Archeologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie. – Nr. 26. – Kraków, 1987.

 Ігор Маркус, завідувач відділу охорони пам’яток історії та культури Волинського краєзнавчого музею,м.Луцьк

 

Володимир-Волинський історичний музей
Адреса: вул.І.Франка,6, пошт. індекс: 44700 тел. музею: (03342) 2-19-11 ел. пошта (e-mail): volodymyrmuseum@gmail.com
Зворотній зв'язок